Śródleśna łąka - nieodłączny składnik środowiska leśnego

Trasa „Tropem żubra”
Przystanek 6

Tereny parku pszczyńskiego to nie tylko wielogatunkowe drzewostany czy liczne cieki wodne, stawy.

Wśród całej palety siedlisk przyrodniczych znaleźć można tutaj także łąki. Ich pochodzenie jest zarówno naturalne (np. przy zalewowej dolinie Pszczynki), jak i sztuczne – będące wynikiem działalności człowieka. Przykład taki stanowi jeden z dwóch przystanków krótszej trasy „Tropem żubra”. Ten fragment parku był w przeszłości wykorzystywany rolniczo i prawdopodobnie łąka dawała dość wysokie plony, jednak o niezbyt wysokich wartościach odżywczych. Charakterystyczne dla tego siedliska było duże uwilgotnienie, stąd też konieczny był system melioracyjny, który zapewniał w tym miejscu optymalny rozwój roślinności. Obecnie łąka nie jest koszona, a system melioracyjny nie jest utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym. Stąd też pojawił się bujny wzrost runi (ponad 1,2 m), pokazały się takie gatunki, jak: manna mielec, mozga trzcinowata, sitowie leśne pokrzywa zwyczajna, których występowanie świadczy o wciąż dużej wilgotności gleby. Pozostawienie dalszego rozwoju łąki w rękach natury zapewne przyniesie powrót w to miejsce lasu, który rósł tutaj zanim człowiek przekształcił łąkę do celów rolnych.

Idąc dalej trasą przechodzimy do siedliska leśnego o charakterze bardzo zbliżonym do lasu naturalnego, charakteryzującego się wielopiętrowością budowy. W górnym piętrze dominują dęby szypułkowe lipą drobnolistną olszą czarną oraz pojedyncze wiązy szypułkowe. Warstwę podrostu i podszytu tworzą: dęby szypułkowe lipą drobnolistną olszą czarną, wiązy szypułkowe, grab pospolity, klon zwyczajny, leszczyna pospolita, trzemielina zwyczajna. W warstwie runa widoczne są turzyca drżączkowata, której towarzyszy gajowiec żółty skrzyp leśny oraz siewki dębów szypułkowych, grabów pospolitych lip.

Sprawdź też
Trasa "Tropem Żubra"
Skip to content